فکر خوانی با دقت ۷۹ درصد ممکن شد!

    خلاصه مطلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، برخی افراد به دلیل بیماری یا جراحت نمی توانند صحبت کنند اما این دستگاه هایی که رابط مغز و ماشین نامیده می شوند می توانند قدرت برقراری ارتباط را دوباره به این افراد ببخشند.

رابط های ذهنی افراد که به عنوان رمزگشای صحبت نیز شناخته می شوند، می توانند فعالیت مغزی را هنگام گفتگویی که در مغز افراد انجام می شود یا همان حرف هایی که بدون هیچ گونه صدا یا حرکتی در ذهن افراد وجود دارد و بعدا به صورت زبانی بیان می شود، ردیابی کنند.

تاکنون دستیابی به این سطح از دقت بسیار مشکل بوده است. اما محققان انستیتو فناوری کالیفرنیا دستگاه کوچکی ابداع و در مناطق خاصی از مغز دو فرد نصب کردند. از دو شرکت کننده در تحقیق پس از دریافت محرک های گفتاری یا بصری خواسته شد تا به یک کلمه به عنوان مثال قاشق، پایتون یا میدان جنگ در ذهن خود فکر کنند.

محققان توانستند کلماتی که در ذهن افراد بیان می شد را با دقت ۷۹ درصد رمزگشایی کنند.

این امر با کمک الکترودهایی انجام شد که به بخشی از مغز به نام شکنج سوپرا مارژینال(واقع در لوبول تحتانی لوب آهیانه ای) چسبانده شده بودند. این بخش از مغز نقش مهمی در پردازش زبان گفتاری و محاوره ای دارد.

در هر حال الکترودهای مذکور توانستند استراتژی های حرف زدن داخل مغز از جمله خوانش لغات در سکوت و تجسم شی که با کلمات توصیف می شود را رمزگشایی کنند.

این فناوری براساس همان مبنایی فعالیت می کند که دیگر ابزارهای رابط مغز و ماشین مانند تراشه نورالینک کار می کنند.

البته باید تحقیقات بیشتری با حضور شرکت کنندگان بیشتر و کلمات تازه انجام شود تا این فناوری بهبود یابد.